Proces recenzowania

Publikację nadesłanych tekstów oryginalnych, wcześniej niepublikowanych, zgodnych z profilem czasopisma – poprzedza poddanie:

1) wstępnej weryfikacji. Ewentualne uwagi wprowadzone do tekstu lub w komentarzach są przez redakcję przekazywane autorowi z prośbą przygotowania, w razie potrzeby, poprawionej wersji tekstu, zgodnej ze wskazówkami określonymi w Informacjach dla autorów, zamieszczonymi na stronie internetowej SPP;

2) oceny zgodności tekstu z profilem czasopisma i warunkiem jego oryginalności. W razie stwierdzenia braku tego warunku redaktor naczelny może zgłoszony tekst odrzucić bez dalszej weryfikacji;

3) ocenie recenzenckiej. Do oceny zgłoszonych artykułów, komentarzy, polemik, opinii i glos oraz wyników badań na tle orzeczeń sądów i trybunałów (z wyłączeniem tekstów będących recenzją innych prawniczych publikacji naukowych, sprawozdaniem z przeglądu polskich i zagranicznych opracowań naukowych monograficznych i artykułowych, sprawozdaniem z konferencji naukowych) - redaktor naczelny, z tytułu nadzoru nad procesem recenzyjnym, powołuje w uzgodnieniu z członkiem Rady redakcji posiadającym kwalifikacje w zakresie danego obszaru badawczego co najmniej dwóch recenzentów (polskich lub zagranicznych), spośród osób stale lub ad hoc współpracujących z SPP, z tytułem naukowym lub stopniem naukowym w dziedzinie której dotyczy publikacja; niebędących członkami Rady redakcji oraz niepozostających z autorem publikacji w konflikcie interesów.

Prace są recenzowane na zasadzie podwójnej anonimowości (double-blind peer review). Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób pozostających w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów (afiliowanymi w tej samej instytucji co autor artykułu) lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych czy zawodowych mogących powodować konflikt interesów. W przypadku tekstów autorów spoza Polski jednym z recenzentów jest osoba afiliowana w instytucji zagranicznej innej niż instytucja naukowa autora nadesłanej publikacji.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczalności artykułu (komentarza, artykułu polemicznego, glosy) do publikacji lub jego odrzuceniu. Podstawą przyjęcia artykułu do druku jest stwierdzony przez recenzentów wysoki poziom tekstu, w pełni odpowiadający standardom opracowań naukowych. Podstawą odrzucenia artykułu jest w szczególności brak oryginalności tekstu i jego niska wartość naukowopoznawcza.

Recenzent ocenia zgłoszony tekst w oparciu o kryteria przyjęte formularzem recenzji, opublikowanym na stronie internetowej czasopisma (zgodność tytułu z treścią merytoryczną opracowania, poprawność sformułowania celu badawczego i jego realizacji, jasność i spójność struktury tekstu, warsztat naukowy i metoda badania, przejrzystość i logiczność wywodu, stopień wzbogacenia stanu badań i wkładu autora do nauki i praktyki, zakres wykorzystanej literatury) i proponuje kwalifikację opracowania przez wybór jednego z rozstrzygnięć (przyjęcie tekstu do publikacji bez zmian; pod warunkiem dokonania zmian sugerowanych przez recenzenta – z jego dodatkową oceną lub bez niej; propozycja odmowy przyjęcia tekstu do druku). W sytuacji, gdy recenzent wymaga od autora uwzględnienia w tekście uwag zawartych w recenzji z prawem do jego dalszej oceny redakcja tekst ten odsyła recenzentowi do ponownej akceptacji. Jeżeli natomiast poddany ocenie tekst otrzymuje dwie wykluczające się recenzje (jeden z recenzentów nie poleca przyjęcia do druku), redaktor naczelny powołuje trzeciego recenzenta (superrecenzenta), którego opinia ma znaczenie rozstrzygające.

Redakcja przekazuje autorowi drogą elektroniczną zanonimizowany formularz recenzji w celu przygotowania ostatecznej wersji tekstu. Po jego otrzymaniu tekst jest poddany korekcie redaktora wydawnictwa i po jej akceptacji przez autora skierowany do publikacji w najbliższym numerze „Studiów Prawa Publicznego”. Recenzje wraz z ostateczną wersją artykułów lub szczegółową odpowiedzią autora na pytania recenzenta są przez redakcję archiwizowane.

Redakcja ujawnia nazwiska recenzentów współpracujących z czasopismem – bez wskazania osoby recenzenta danej publikacji, w czwartym (ostatnim) dla danego roku kalendarzowego numerze kwartalnika w wersji drukowanej oraz na internetowej stronie czasopisma.

Jeśli zakres badań naukowych zgłoszonego tekstu tego wymaga redaktor naczelny tekst ten przesyła także redaktorowi statystycznemu dla oceny jakości opisanych w nim badań.