O czasopiśmie

„Studia Prawa Publicznego”  to czasopismo publikowane od 2013 roku w cyklu kwartalnym, którego celem jest przedstawianie procesów zmian i najnowszych tendencji w ustroju i funkcjonowaniu instytucji prawa publicznego.

Ze względu na rozległość regulacji publicznoprawnej i jej powiązanie z innymi dziedzinami nauki (np. naukami o administracji, ekonomią, zarządzaniem) zakres „Studiów Prawa Publicznego” jest bardzo szeroki. Na jego treść składają się publikacje z różnych dziedzin nauki prawa publicznego, takich jak: prawo konstytucyjne, prawo administracyjne (część ogólna, prawo ustrojowe, materialne), prawo administracyjne procesowe (postępowania ogólne i szczegółowe), postępowanie przed sądami administracyjnymi, finanse publiczne i prawo finansowe (w tym prawo podatkowe, cła itd.), publiczne prawo działalności gospodarczej, a także z zakresu prawa międzynarodowego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, prawa rolnego, prawa ochrony środowiska, prawa żywnościowego, prawa karnego, prawa cywilnego – każde w aspekcie publicznoprawnym oraz historii ustroju i prawa publicznego, nauki i polityki administracyjnej oraz zarządzania w administracji publicznej. Tę dość szeroką formułę treści publikacji poszerza badanie (stosownie do problematyki badawczej) rozwiązań prawa Unii Europejskiej (pierwotnego i wtórnego). Do wszystkich artykułów załączane są streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim.

Kwartalnik stanowi forum naukowe zarówno dla teoretyków, jak i praktyków, dające możliwość prezentowania prac z zakresu teorii prawa publicznego, studiów i materiałów z badań, dokumentów międzynarodowych i UE, orzecznictwa trybunałów i sądów, w tym szczególnie sądów administracyjnych, oraz prac uwzględniających działalność podmiotów administrujących (administracji publicznej) i administrowanych (adresatów rozstrzygnięć organów administracji) w rozwiązywaniu problemów praktycznych.

„Studia Prawa Publicznego” przyjmują zgłoszenia opracowań uczonych i praktyków z całego świata w formie artykułów, komentarzy, opinii, polemik, glos, streszczeń decyzji sądowych, przeglądu piśmiennictwa (krajowego i zagranicznego), recenzji publikacji naukowych, oraz sprawozdań i informacji.

Redakcja Naukowa
Krystyna Wojtczak

Publikacja finansowana przez Wydział Prawa i Administracji UAM
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM

Projekt okładki
Ewa Wąsowska

Redaktor
Izabela Baran

Redaktor techniczny
Elżbieta Rygielska

Łamanie komputerowe
Reginaldo Cammarano

ISSN 2300-3936

Wersja pierwotna czasopisma: drukowana

Kwartalnik wydaje:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. (+48) 61 829 46 46
fax (+48) 61 829 46 47
e-mail: wydnauk@amu.edu.pl
www.press.amu.edu.pl