O czasopiśmie

Studia Prawa Publicznego (SPP) to recenzowane prawnicze czasopismo naukowe ukazujące się regularnie od 2013 r. w cyklu kwartalnym, afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wydawane przez Wydawnictwo Naukowe UAM. SPP jest czasopismem otwartym na wiedzę i jej praktyczną wartość w dziedzinie spraw publicznoprawnych, o wyraźnie zarysowanym wewnętrznym układzie treści. Jako forum debaty naukowej nad zagadnieniami z zakresu spraw publicznych normowanych prawem krajowym, regionalnym i międzynarodowym jest czasopismem adresowanym do polskich i zagranicznych teoretyków i praktyków zgłaszających oryginalne wyniki swoich badań naukowych w formie artykułów, komentarzy i artykułów polemicznych oraz glos. SPP jest otwarte także na autorskie zgłoszenia tekstów będących recenzją innych prawniczych publikacji naukowych, przeglądem polskiej i obcej literatury oraz sprawozdaniem z konferencji naukowej (krajowej i międzynarodowej).

Na łamach SPP językiem publikacji jest język polski i angielski.
ISSN 2300-3936; e-ISSN 2720-2445; DOI 10.14746/spp

Zakres i zasięg czasopisma

Profil czasopisma obejmuje zagadnienia publicznoprawne, głównie z zakresu: prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego (część ogólna, prawo ustrojowe, prawo materialne), prawa administracyjnego procesowego (postępowanie ogólne i szczegółowe), postępowania przed sądami administracyjnymi, finansów publicznych i prawa finansowego (w tym prawa podatkowego), publicznego prawa działalności gospodarczej, a także z zakresu prawa międzynarodowego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, prawa rolnego, prawa ochrony środowiska, prawa żywnościowego, prawa karnego, prawa cywilnego - każde w aspekcie publicznoprawnym oraz historii ustroju i prawa publicznego, nauki i polityki administracyjnej. Tę formułę poszerza badanie (stosownie do problematyki badawczej) rozwiązań prawa Unii Europejskiej (pierwotnego i wtórnego) oraz dokumentów międzynarodowych.

Redakcja przyjmuje do publikacji opracowania z kraju i innych państw w języku polskim i angielskim.
Zgłoszenie opracowania, proces recenzyjny oraz publikacja są w SPP bezpłatne.

 

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Ministerstwo Edukacji i Nauki (2021): 40

Dyscypliny naukowe Wskaźniki oceny czasopisma Licencje
Nauki prawne Ministerstwo Edukacji i Nauki (2021): 40 punktów 2023: CC BY - ND 4.0

Międzynarodowe

Historia ICI Journals Master List (2022): 85.75 punktów 2016-2022 - CC BY- NC - ND 4.0 Międzynarodowe

 

 

Redakcja Naukowa
Krystyna Wojtczak

Publikacja finansowana przez Wydział Prawa i Administracji UAM
© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM

Projekt okładki
Ewa Wąsowska

Redaktor
Marzena Urbańczyk

Redaktor techniczny
Elżbieta Rygielska

Łamanie komputerowe
Reginaldo Cammarano

ISSN 2300-3936; e-ISSN 2720-2445

Wersja pierwotna czasopisma: drukowana

Kwartalnik wydaje:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel. (+48) 61 829 46 46
fax (+48) 61 829 46 47
e-mail: wydnauk@amu.edu.pl
www.press.amu.edu.pl

Historia czasopisma

Założycielem czasopisma naukowego „Studia Prawa Publicznego” oraz jego redaktorem naczelnym i naukowym jest Prof. UAM dr hab. Krystyna Wojtczak. Z końcem roku 2012 Rada Wydawnicza Wydawnictwa Naukowego UAM w Poznaniu czasopismo to włączyła do planu wydawniczego i zarejestrowała jako czasopismo naukowe-organu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2013 czasopismo zarejestrowano w Sądzie Okręgowym w Poznaniu Wydział I Cywilny postanowieniem o wpisie czasopisma pod tytułem "Studia Prawa Publicznego" do Rejestru Dzienników i Czasopism Sądu Okręgowego w Poznaniu pod numerem 3129. Od tego roku SPP wydawane jest regularnie w cyklu kwartalnym. W latach 2015-2018 "Studia Prawa Publicznego" umieszczono w części "B" wykazu czasopism naukowych MNiSW z 7 liczbową punktacją za publikację naukową. Z uwagi na szerokie spektrum zagadnień oraz ponad graniczny wymiar spraw publicznoprawnych czasopismo od początku jego wydawania było otwarte na publikacje autorów z różnych ośrodków akademickich i instytutów naukowych polskich i zagranicznych oraz praktyków. I tę misję nieprzerwanie realizuje w wymiarze ogólnokrajowym jak i międzynarodowym.