Numer bieżący

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne (Krystyna Wojtczak)

9

I. ARTYKUŁY

 

ELŻBIETA URA, Kształtowanie się pozycji prawnej i funkcji wojewody na przestrzeni lat

13

STANISŁAW PIEPRZNY, Wojewoda w systemie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego

31

MAŁGORZATA MATERNIAK-PAWŁOWSKA, Status prawny kobiet w wielkich kodyfikacjach cywilnych XIX wieku

49

ŁUKASZ DUBIŃSKI, Forma prawna zaleceń konserwatorskich

65

MAŁGORZATA PRACKA, Tryb procedowania oraz przesłanki przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

91

KAROLINA ŚWIĄTEK, Pozasądowe prawne modele kompensacji szkód medycznych - analiza prawno-porównawcza

111

II. KOMENTARZE, OPINIE I POLEMIKI

 

AGATA LIZAK, Obowiązki dokumentacyjne dysponentów zabytków nieruchomych zagospodarowanych na cele użytkowe a praktyka stosowania art. 25 ust.1ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

139

III. Z ORZECZNICTWA

 

KAMIL KŁOPOCKI, Glosa do wyroku Sądu Unii Europejskiej z 9 lutego 2022 r. w sprawie T-791/19 – Sped-Pro S.A. przeciwko Komisji Europejskiej „Zasada państwa  prawnego a współpraca krajów członkowskich Unii Europejskiej w obszarze ochrony   konkurencji”

159

IV. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Przegląd polskich opracowań naukowych

 

Marek Grzywacz, Bezpieczeństwo surowcowe państwa. Instrumenty prawa administracyjnego, Warszawa 2022 (opr. Paulina Jachimowicz-Jankowska)

183

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Jean-Marc Sauvé, Le principe de proportionnalité, protecteur des libertés?, (Zasada proporcjonalności strażnikiem wolności?) „Les Cahiers Portalis” 2018, vol. 5, no. 1 (opr. Anna Trela)

193

Xavier Magnon, Ariane Vidal-Naquet, Le droit constitutionnel est-il un droit politique? (Czy prawo konstytucyjne jest prawem politycznym?), „Les Cahiers Portalis” 2019, vol. 6, no. 1(opr. Anna Trela)

198

V. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej „Należyta staranność w VAT”, Poznań, 25 listopada 2022 r. (opr. Dominik Mączyński, Edgard Drozdowski)

203