Numer bieżący

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

 

ZOFIA DUNIEWSKA, Kontrowersje wokół wykładni prawa – studium przypadku

9

TADEUSZ KOCOWSKI, WITOLD MAŁECKI, Policyjne determinanty w profilowaniu wolnych zawodów

27

PIOTR LISOWSKI, Le diable est dans les détails – czyli kilka refleksji na temat kontrolno-nadzorczych dylematów dotyczących regulaminów organizacyjnych urzędów gmin

45

JOANNA HABERKO, Zmiana nazwiska rodzica po rozwodzie a nazwisko dziecka

63

PAWEŁ BORECKI, Zasada współdziałania państwa i związków wyznaniowych w prawie polskim

85

MARCIN ROJSZCZAK, Nieukierunkowana inwigilacja elektroniczna w świetle aktualnego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

111

II. KOMENTARZE, OPINIE I POLEMIKI

 

ZBIGNIEW BUKOWSKI, Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w związku z lokalizacją zakładów zagrożonych poważną awarią

143

III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Przegląd polskich opracowań naukowych

 

Maria Gutowska-Ibbs, Pozarejestracyjne stosowanie produktów leczniczych a badania kliniczne. Ramy prawne i praktyka w podmiotach leczniczych w Polsce, Seria: Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022 (opr. Paulina Jachimowicz-Jankowska)

157

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Nika Bačić Selanec, Davor Petrić, Migrating with Dignity: Conceptualising Human Dignity Through EU Migration Law (Migrować z godnością: konceptualizacja godności ludzkiej w prawie migracyjnym UE), „European Constitutional Law Review”, vol. 17 , iss. 3, September 2021 (opr. Agnieszka Narożniak)

164

Wolfgang Weiss, Pandemic and Administrative EU Soft Law: Persistent Challenges to the Rule of Law in the EU and Possible Solutions (Pandemiczne i administracyjneunijne prawo miękkie: trwałe wyzwania dla rządów prawa w UE i możliwe rozwiązania), „Review of European Administrative Law”, vol. 15, no. 1, April 2022 (opr. Agnieszka Narożniak)

166

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z XXVI Zjazdu Katedr, Zakładów i Zespołów Badawczych Prawa i Postępowania Administracyjnego „Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej”, Poznań, 18-20 września 2022 r. (opr. Marcel Krzanowski)

169

Recenzenci współpracujący z czasopismem w roku 2022

177

Artykuły i inne teksty opublikowane w roku 2022

179