Numer bieżący

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

 

Krystian Ziemski, Polubowne załatwianie spraw w świetle Kodeksu postępowania administracyjnego po nowelizacji z dnia 7 kwietnia 2017 r.

9

Joanna Wegner, Bartłomiej Wróblewski, Mediacja w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym

31

Agnieszka Skóra, Instytucja mediacji w Chińskiej Republice Ludowej i Republice Chińskiej (Tajwanie)

47

Magdalena Tabernacka, Zastosowanie komunikacji elektronicznej w mediacjach w administracji publicznej

65

Bartłomiej Chludziński, O potrzebie alternatyw dla sądowego rozstrzygania sporów pomiędzy władzami administracyjnymi a podmiotami prywatnymi w świetle Zalecenia Komitetu Rady Ministrów R (2001)9

83

Bartosz Wyżykowski, Skarga nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym – wybrane zagadnienia

101

II. KOMENTARZE, OPINIE, POLEMIKI

 

Joanna Mucha, Mediacja w administracji? Uwagi na tle doświadczeń w zakresie mediacji w sprawach cywilnych

139

Sebastian Gajewski, Dopuszczalność prowadzenia mediacji w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (w postępowaniu przed organem rentowym)

159

III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Przegląd polskich opracowań naukowych

 

Marzena Myślińska, Mediator w polskim porządku prawnym, Wydawnictwo C.H. Beck, seria Monografie Prawnicze, Warszawa 2018 (opr. Paulina Jankowska)

175

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Willem A. Janssen, The Institutionalised and Non-Institutionalised Exemptions from EU Public Procurement Law: Towards a More Coherent Approach? (Zinstytucjonalizowane i niezinstytucjonalizowane wyłączenia stosowania unijnego prawa zamówień publicznych: w kierunku uspójnienia podejścia?), „Utrecht Law Review” 2014, vol. 10, iss. 5 (opr. Konrad Różowicz)

180

Raquel Carvalho, The Remedy of Ineffectiveness: Reform Perspectives (Sankcja uznania umowy za nieskuteczną: perspektywy zmian), „European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2017, vol. 12, iss. 4 (opr. Konrad Różowicz)

182

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Umowa o pracę? Umowa cywilnoprawna? Samozatrudnienie?”, Poznań, 15 listopada 2018 r. (opr. Aleksandra Bocheńska)

185

Informacje o autorach

193

Recenzenci współpracujący z czasopismem w roku 2018

195

Artykuły i inne teksty opublikowane w roku 2018

197