Numer bieżący

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

 

KRYSTYNA NIZIOŁ, Odpowiedzialność odszkodowawcza członków organów dyscyplinarnych jako przesłanka objęcia ich obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Uwagi na tle projektu Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

9

PIOTR F. PIESIEWICZ, Przestępstwo naruszenia autorskich praw osobistych z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

29

LUCYNA STANISZEWSKA, Milczenie organów administracji publicznej jako instytucja materialnego i procesowego prawa administracyjnego

49

FILIP Z. WICHROWSKI, Zakres podmiotowy prawa do petycji w Niemczech

79

PAWEŁ OCHMANN, JAKUB WOJAS, Wojna hybrydowa jako przykład umiędzynarodowionego konfliktu wewnętrznego

101

JACEK ZANDECKI, Status prawny konsumenta jako strony umowy o kredyt indeksowany/denominowany do franka szwajcarskiego

123

II. KOMENTARZE, OPINIE, POLEMIKI

 

PIOTR KAPUSTA, Powołanie na stanowisko dyrektora szkoły osoby niebędącej nauczycielem w tej szkole

141

JOANNA WOJCIECHOWICZ,  Praca zarobkowa jako przesłanka utraty prawa do zasiłku chorobowego w orzecznictwie sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego

151

III. Z ORZECZNICTWA

 

LUCYNA STANISZEWSKA, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. SK 48/15 – dotyczącego podatków i opłat lokalnych - zasad ustalania podatku od nieruchomości

165

IV. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Przegląd polskich opracowań naukowych

 

Paweł Lenio, Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Seria: Monografie, Warszawa 2018, ISBN: 978-83-8124-377-3 (opr. PAULINA JANKOWSKA)

183

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

D. Soloveičik, K. Šimanskis, The Evolving Concept of “Conflict of Interests” in the EU Public Procurement Law (Ewoluująca koncepcja “konfliktu interesów” w unijnym prawie zamówień publicznych), “European Procurement & Public Private Partnership Law Review”, nr 2/2017 (opr. KONRAD RÓŻOWICZ)

187

M. Trybus, M. Andrecka, Favouring Small and Medium Sized Enterprises with Directive 2014/24/EU? (Czy regulacje dyrektywy 2014/24/UE faworyzują małe i średnie przedsiębiorstwa?), “European Procurement & Public Private Partnership Law Review”, nr 3/2017 (opr. KONRAD RÓŻOWICZ)

189

V. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Bezpieczeństwo i porządek publiczny w jednostkach samorządu terytorialnego”, Łańcut 15-17 kwietnia 2018 r. (opr. PAULINA URA, EWA KUBAS)

191

Informacje o autorach

198