Numer bieżący

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

 

KAROL KICZKA, Unijne uwarunkowania publicznego prawa gospodarczego

9

ELŻBIETA KOCOWSKA-SIEKIERSKA, TADEUSZ KOCOWSKI, Zadania gminy w zakresie ochrony zabytków ze szczególnym uwzględnieniem zabytków rezydencjonalnych

37

KRZYSZTOF ŚWIDERSKI, Konstytucyjny model pieczy nad zawodami zaufania publicznego

61

PIOTR SZUDEJKO, Realizacja prawa do diagnozy przez lekarza

89

AGNIESZKA ŁOZIŃSKA-PIEKARSKA, TOMASZ DĄBROWSKI, Przepadek zwierzęcia w świetle orzecznictwa sądowego – analiza przypadku i postulaty de lege ferenda w celu podniesienia ochrony prawnej zwierząt

111

MARTA ĆMIKIEWICZ, Realizacja prawa do prywatności w rozumieniu poszanowania życia rodzinnego i wykonywania opieki rodzicielskiej w warunkach ubóstwa na gruncie wybranych norm prawa międzynarodowego publicznego i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

135

II. KOMENTARZE, OPINIE I POLEMIKI  

KRZYSZTOF KSIĘSKI, Procedura finansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

159

III. Z ORZECZNICTWA

 

ARKADIUSZ JAWORSKI, Etyka administracji publicznej a funkcja edukacyjna sądów administracyjnych - glosa częściowo krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 lipca 2021 roku, sygn. akt III OSK 3869/21

179

IV. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Przegląd polskich opracowań naukowych

 

Sebastian Gajewski, Postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe. Studium z zakresu postępowania administracyjnego, Seria: Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 636, ISBN: 978-83-8198-620-5 (opr. Paulina Jachimowicz-Jankowska)

201

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

 

José Vida Fernández, Artificial Intelligence in Government: Risks and Challenges of Algorithmic Governance in the Administrative State (Sztuczna inteligencja w rządzeniu. Ryzyka i wyzwania algorytmicznego zarządzania w państwie administracyjnym), "Indiana Journal of Global Legal Studies", vol. 30, iss. 1, 2023 (opr. Agnieszka Narożniak)

221

Leah Ndimurwino, Michaela Jahnig, The Impact of Climate Change in the Southern African Region and Statelessness (Skutki zmian klimatycznych w regionie Afryki Południowej a zjawisko bezpaństwowości), "African Human Mobility Review", vol. 8, no. 3, Sep.-Dec. 2022 (opr. Agnieszka Narożniak)

223

V. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z Międzynarodowej konferencji naukowej „Interes publiczny jako znacznik wpływu państwa na gospodarkę i finanse”, Gdańsk, 26-27 października 2023 r. (opr. Hanna Wolska, Magdalena Jaś-Nowopolska)

225