2016 Nr 4(16)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne (Krystyna Wojtczak)

9

I. ARTYKUŁY

 

VIKTORIYA SERZHANOVA, Obowiązująca Konstytucja Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej z 1995 r.

13

KRYSTYNA WOJTCZAK, W kwestii wyższego stopnia naukowego doktora w Polsce Ludowej

33

SŁAWOMIR PAWŁOWSKI, Determinanty prawne ustalania wielkości obszaru objętego decyzją o warunkach zabudowy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

59

LIUBOU KRASNITSKAYA, The international dimension of the human right to education and its image in the constitutional provisions

85

WERONIKA KUNDERA, Mniejszości narodowe w Polsce – zarys historyczno-prawny

109

PAWEŁ MALEC-LEWANDOWSKI, Wykluczenie posła z posiedzenia Sejmu (art. 175 ust. 5 Regulaminu Sejmu) w świetle prac Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich

143

II. KOMENTARZE, OPINIE, POLEMIKI

TERESA RABSKA, Refleksje nad ustrojem - państwo obywatelskie czy partyjne?

171

III. Z ORZECZNICTWA

KONRAD RÓŻOWICZ, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r., sygn. III CZP 111/15

187

IV. RECENZJE

 

KRYSTYNA WOJTCZAK, Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, pod red. E. Ury, S. Pieprznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015 185

201

V. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Przegląd polskich opracowań naukowych

Maciej Dercz, Konstytucyjne prawo dziecka do szczególnej opieki zdrowotnej, seria Monografie LEX, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016 (opr. Paulina Jankowska)

207

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Zornitsa Kutlina-Dimitrova, Csilla Lakatos, Determinants of Direct Cross-border Public Procurement in EU Member States (Determinanty bezpośrednich transgranicznych zamówień publicznych w państwach członkowskich UE), „Review of World Economics” 2016, vol. 152, iss. 3 (opr. Konrad Różowicz)

210

Bélgica Pacheco-Blanco, Maria Jose Bastante-Ceca, Green Public Procurement as an Initiative for Sustainable Consumption. An Exploratory Study of Spanish Public Universities (Zielone zamówienia publiczne jako inicjatywa na rzecz zrównoważonej konsumpcji. Badania rozpoznawcze przeprowadzone w hiszpańskich uniwersytetach publicznych), „Journal of Cleaner Production” 2016, vol. 133 (opr. Konrad Różowicz)

211

V. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Prawno-administracyjne i finansowe aspekty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wobec aktualnych problemów migracyjnych”, Stężnica k. Baligrodu, 28–29 lutego 2016 r. (opr. Michał Ura, Wojciech Zając)

213

Informacje o autorach

217

Recenzenci współpracujący z czasopismem w 2016 roku

219

Artykuły i inne teksty opublikowane w 2016 roku

221

Informacje dla autorów

229