2022 Nr 1(37)

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

 

SŁAWOMIR PAWŁOWSKI, Wykonywanie zawodu lekarza przez cudzoziemca niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE a znajomość języka polskiego

9

KRZYSZTOF ŚWIDERSKI, Ustanowienie świętego patrona miast, gmin, powiatów i województw

29

PIOTR SZUDEJKO, Przerywanie ciąży – rozważania w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 1/20

61

PAULINA JACHIMOWICZ-JANKOWSKA, Uzdrowiskowe władztwo zakładowe oraz jego wpływ na prawa i obowiązki pacjentów zakładu lecznictwa uzdrowiskowego

85

ANNA DĄBROWSKA, Historia powstania regionalnych trybunałów praw człowieka

125

II. KOMENTARZE, OPINIE I POLEMIKI

 

PAWEŁ BORECKI, Immunitet jurysdykcyjny Stolicy Apostolskiej a odpowiedzialność za nadużycia seksualne duchowieństwa. Rozważania na kanwie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 12  października 2021 r. w sprawie J.C. i inni v. Belgia (Skarga nr 11625/17)

151

III. Z ORZECZNICTWA

 

SEBASTIAN GAJEWSKI, Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 29 stycznia 2021 r., sygn. II SA/Ke 1068/20 (glosa krytyczna)

 169

PAWEŁ GACEK, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2020 r., sygn. I OSK 2233/19

185

IV. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Przegląd polskich opracowań naukowych

 

Małgorzata Grześków, Nawiązywanie stosunków zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych, Seria: Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa2020 (opr. PAULINA JACHIMOWICZ-JANKOWSKA)

199

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Solomon Dersso, Forty years of the African Charter and the reform issues facing the discourse and practice of human rights, (Czterdzieści lat Karty Afrykańskiej i problemy reform, przed którymi stoi polemika z prawami człowieka i praktyka ich stosowania), „African Human Rights Law Journal” 2021, vol. 21, no. 2 (opr. ANNA DĄBROWSKA)

211

Helena Prášková, Status jednotlivce ve správním právu (Status jednostki w prawie administracyjnym), „Acta Universitatis Caolinae – Iuridica” 2021, vol. 67, no. 4 (opr. KAROL DĄBROWSKI)

213

V. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Simplifications of administrative procedure”,Poznań, 16-17 września 2021 r. (opr. BENIAMIN ROZCZYŃSKI)

215