2022 Nr 2(38)

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

 

EWA SZEWCZYK, Uprawnienia i obowiązki podmiotu habilitującego w postępowaniu o nadanie  stopnia doktora habilitowanego

9

AGNIESZKA NAROŻNIAK, MARCIN PRINC, Certyfikat szczepionkowy jako instrument prawnej regulacji  międzynarodowego ruchu osobowego

27

MACIEJ KRUŚ, KATARZYNA ZAŃKO, Problematyka przejęcia w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste  w kontekście zakazu wywłaszczania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

59

LUCYNA STANISZEWSKA, Zabezpieczenie wykonania obowiązków publicznoprawnych wynikających ze stosunku administracyjnoprawnego

85

BARBARA JELONEK, Aspekty prawne i społeczne nowelizacji wieku pełnoletności wprowadzonej w Japonii 1 kwietnia 2022 r.

109

II. KOMENTARZE, OPINIE I POLEMIKI

 

MARIUSZ SWORA, Kilka uwag na temat zasad działania Komisji Odwoławczej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

131

KATARZYNA KUKAWSKA, Raport z akcji prozdrowotnej „Pracodawca dbający o zdrowie pracowników” – ocena zaangażowania pracodawców

145

III. Z ORZECZNICTWA

 

MACIEJ MĄCZYŃSKI, Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 grudnia 2020 r., sygn. akt II OSK 1580/18 Niedopuszczalność stosowania wykładni zawężającej wyrażenia „dostęp z tej samej drogi publicznej”

 169

IV. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Przegląd polskich opracowań naukowych

 

Justyna Węglińska, Realizacja bezpieczeństwa prawnego w instytucji odpowiedzialności lekarza za błąd medyczny, Seria: Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2022 (opr. Paulina Jachimowicz-Jankowska)

183

Eugeniusz Ruśkowski, Kontrola finansów publicznych w Polsce, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2021 (opr. Tomasz Kosicki)

197

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Françoise Zitouni, La lutte contre lhabitat indigne, une politique en quête de gouvernance et dopérationnalité (Walka z niegodnymi warunkami zamieszkania, polityka w poszukiwaniu zarządzania i operacyjności), „Droit et Ville” 2021, vol. 1, n° 91 (opr. Marcel Krzanowski)

202

Marthe Lucas, Réflexions sur la portée du principe de solidarité écologique (Refleksje nad znaczeniem zasady solidarności ekologicznej), „Revue Juridique de l’Environnement” 2020, vol 45, n◦ 4 (opr. Marcel Krzanowski)

206

V. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty”, Łódź, 24 listopada 2021 r. (opr. Maria Karcz-Kaczmarek, Przemysław Wilczyński)

211