2023 Nr 4(44)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne (Anna Trela)

9

I. ARTYKUŁY

 

WOJCIECH JAKIMOWICZ, Wykonywanie zadań publicznych jako determinanta podmiotowych granic publicznego prawa podmiotowego dostępu do informacji  publicznej

11

MAREK WIERZBOWSKI,  AGNIESZKA ŻYWICKA, Sankcje w postaci kar pieniężnych

39

ADAM SZAFRAŃSKI,  O metodach badawczych w publicznym prawie gospodarczym

53

RYSZARD KAMIŃSKI, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2464/2022 w odniesieniu do sprawozdawczości na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące „taksonomii” – założenia i cele

71

PIOTR MARCINIAK, Pięć kluczowych różnic między izbami gospodarczymi w Wielkiej Brytanii, Belgii i w Polsce

89

WITOLD MAŁECKI, Doniecka szkoła prawa gospodarczego – zarys historii i koncepcji

111

II. Z ORZECZNICTWA

 

ANNA TRELA, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 stycznia 2023 r., sygn. akt III OSK 1008/22 (dokonywanie zakupów na zasadach powszechnej dostępności a wygaśnięcie mandatu radnego gminnego)

135

III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Jan Hořeňovský, Právní a kulturní aspekty příčin a dopadů teze o technologické stagnaci (Prawne i kulturowe aspekty przyczyn i skutków tezy o stagnacji technologicznej), „Acta Universitatis Carolinae Iuridica” 2023, vol. 69, no 1 (Karol Dąbrowski)

155

Monika Horáková, Depolitizace – nesplněný cíl zákona o státní službě (Depolityzacja – niespełniony cel ustawy o służbie cywilnej), „Acta Iuridica Olomucensia” 2022, vol. 17, no. 3 (opr. Karol Dąbrowski)

158

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie ze Zjazdu Katedr, Zakładów i Zespołów Badawczych Nauki Administracji pt.: Założenia nauki o administracji, Radom 17-19 września 2023 r.(opr. Joanna  Smarż, Paweł Śwital)

161

Recenzenci współpracujący z czasopismem w roku 2023

167

Artykuły i inne teksty opublikowane w roku 2023

169