2015 Nr 1(9)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne (Krystyna Wojtczak)

9

I. ARTYKUŁY

TOMASZ BARANKIEWICZ, Multicentryczność systemu standardów etycznych administracji publicznej

11

KRYSTYNA WOJTCZAK, O reformach studiów prawniczych i nauczaniu prawa w Polsce w latach 1918–2015

31

PAWEŁ DANIEL, Zakres sądowej kontroli decyzji podjętych w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów

75

SŁAWOMIR PAWŁOWSKI, Definiowanie pojęć w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

99

GRZEGORZ KOMARNICKI, Analiza wybranych uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz ich wpływu na kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego

125

MONIKA KOTOWSKA-LEWIŃSKA, Partnerstwo publiczno-prywatne jako innowacyjna forma rozwoju szkół wyższych

153

II. KOMENTARZE, OPINIE, POLEMIKI

CRISTINA HERMIDA del LLANO, Educating lawyers in Spain

177

ARMIN STOLZ, BERND WIESER, Legal education in Austria

193

PIOTR MYSIAK, O nowej jakości w kształceniu prawników

205

III. Z ORZECZNICTWA

Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. III SA/Łd 331/13 (Maciej Kruś, Dawid Trela)

215

IV. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Przegląd polskich opracowań naukowych

Katarzyna Kokocińska, Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014 (opr. Anna Trela)

229

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Jürgen Enders, Harry de Boer, Elke Weyer, Regulatory Autonomy and Performance: The Reform of Higher Education Re-visited (Autonomia regulacyjna i wydajność: ponowne podejście do reformy szkolnictwa wyższego), „Higher Education” 2013, vol. 65, iss. 1 (opr. Monika Kotowska-Lewińska)

231

Herwig C.H. Hofmann, Bucura C. Mihaescu, The Relation between the Charter’s Fundamental Rights and the Unwritten General Principles of EU Law: Good Administration as the Test Case (Relacja między prawami podstawowymi wyrażonymi w Karcie a niepisanymi ogólnymi zasadami prawa UE: dobra administracja jako test), „European Constitutional Law Review” 2013, vol. 9, iss. 1 (opr. Agnieszka Narożniak)

232

Urška Šadl, Case – Case-Law – Law: “Ruiz Zambrano” as an Illustration of How the Court of Justice of the European Union Constructs Its Legal Arguments (Od sprawy do prawa: orzeczenie w sprawie „Ruiz Zambrano” jako ilustracja sposobu, w jaki Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej konstruuje swą argumentację prawną), „European Constitutional Law Review” 2013, vol. 9, iss. 2 (opr. Agnieszka Narożniak)

233

Stéphane Braconnier, Quelle théorie des sanctions dans le domaine de la régulation économique? (Która teoria sankcji w dziedzinie regulacji gospodarczej?), „Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger” 2014, N° 2 (opr. Lucyna Staniszewska)

234

Faneva Tsiadino Rakotondrahaso, L’application du principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines aux sanctions administratives (Zastosowanie konstytucyjnej zasady legalności do przestępstw i kar administracyjnych), „Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger” 2014, N° 2 (opr. Lucyna Staniszewska)

236

Michael Dobbins, Susanna Khachatryan, Europeanization in the “Wild East”? Analyzing Higher Education Governance Reform in Georgia and Armenia (Europeizacja na „Dzikim Wschodzie”? Analizując reformę zarządzania szkolnictwem wyższym w Gruzji i Armenii), „Higher Education” 2015, vol. 69, iss. 2 (opr. Monika Kotowska-Lewińska)

237

V. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym”, Łódź, 26 listopada 2014 r. (Marcin Princ, Lucyna Staniszewska)

241

Informacje o autorach

247

Informacje dla autorów

249