2015 Nr 4(12)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne (Krystyna Wojtczak)

9

I. ARTYKUŁY

TADEUSZ JASUDOWICZ, Europejski Komitet Praw Socjalnych wobec porządku prawnego Unii Europejskiej

11

KATEŘINA FRUMAROVÁ, Declaration of nullity as a fundamental defect of an administrative decision (not only in the Czech Republic)

31

AGNIESZKA BIŃCZYK, Instrumenty procesowe przeciwdziałające nadużyciu prawa do żądania wyłączenia sędziego

49

MARIA GRZYMISŁAWSKA-CYBULSKA, Instytucja wyłączenia sędziego w prawie amerykańskim jako element realizacji prawa do rozpoznania sprawy przez bezstronny sąd – zagadnienia wybrane

77

KRZYSZTOF HORUBSKI, Kontrola udzielania zamówień publicznych a nadzór w materialnym prawie administracyjnym

95

ADAM BANASZKIEWICZ, Konkordat podpisany ze Stolicą Apostolską w 1993 r. jako źródło prawa w Rzeczypospolitej Polskiej

123

II. KOMENTARZE, OPINIE, POLEMIKI

PAULINA JANKOWSKA, Opłata uzdrowiskowa – komentarz

155

III. Z ORZECZNICTWA

LUCYNA STANISZEWSKA, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2015 roku, sygn. P 32/12 – problematyka zbiegu odpowiedzialności za delikt administracyjny zagrożony karą pieniężną z odpowiedzialnością za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe

175

IV. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Przegląd polskich opracowań naukowych

Elżbieta Darmorost, Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Komentarz, seria Komentarze praktyczne LexisNexis, Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2014 (opr. Paulina Jankowska)

191

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Adrienne de Moor-van Vugt, Administrative sanctions in EU law (Sankcje administracyjne w prawie Unii Europejskiej), „Review of European Administrative Law” 2012, vol. 5, iss. 1 (opr. Lucyna Staniszewska)

192

Joseph W. Mead, Nicholas A. Fromherz, Choosing a Court to Review the Executive (Sądy właściwe do oceny działań organów egzekutywy), „Administrative Law Review” 2013, vol. 66, iss. 3 (opr. Lucyna Staniszewska)

193

Per Molander, Public Procurement in the European Union: The Case for National Threshold (Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej: kwestia wysokości krajowych progów bagatelności), „Journal of Public Procurement” 2014, vol. 14, iss. 2 (opr. Konrad Różowicz)

194

Kedar Uttam, Caroline Le Lann Roos, Competitive Dialogue Procedure for Sustainable Public Procurement (Procedura dialogu konkurencyjnego jako mechanizm wspierający zrównoważone zamówienia publiczne), „Journal of Cleaner Production” 2015, vol. 86 (opr. Konrad Różowicz)

196

V. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Etyka w działaniu funkcjonariuszy służb mundurowych”, Polańczyk, 14–16 października 2015 r. (opr. Paulina Ura, Michał Ura)

199

Informacje o autorach

203

Recenzenci współpracujący z czasopismem w 2015 roku

205

Artykuły i inne teksty opublikowane w 2015 roku

207

Informacje dla autorów

217