2015 Nr 3(11)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne (Krystyna Wojtczak)

5

I. ARTYKUŁY

JOANNA MUCHA, Postępowania w sprawach dotyczących aktów stanu cywilnego – kompetencja organu administracji publicznej czy sądu powszechnego?

11

RAFAŁ SZCZEPANIAK, Status prawny komisji rewizyjnej jako element ładu korporacyjnego gminy

41

AGNIESZKA KANIA, Wybrane problemy konstytucyjnej zasady niezawisłości sędziowskiej

59

MICHAŁ PENO, Filozofia karania – od prawa naturalnego do liberalnej wolności

81

ALEKSANDER JAKUBOWSKI, Akty indywidualne z zakresu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy

113

MARCIN TRUPKIEWICZ, Problematyka prawna uwarunkowań inwestycyjnych transgranicznych połączeń elektroenergetycznych

139

II. KOMENTARZE, OPINIE, POLEMIKI

MARCIN PRINC, Zasady prowadzenia zbiórek publicznych w świetle nowych rozwiązań prawnych – komentarz do ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

163

III. Z ORZECZNICTWA

SEBASTIAN GAJEWSKI, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 maja 2015 r., sygn. I OSK 2188/13

185

IV. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Przegląd polskich opracowań naukowych

Krystian Ziemski, Piotr Lissoń (red.), Inwestycje infrastrukturalne i ochrona środowiska w prawie energetycznym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014 (opr. Maria Jędrzejczak)

193

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Gábor Gyulai, Statelessness in the EU Framework for International Protection (Bezpaństwowość w systemie ochrony międzynarodowej UE), „European Journal of Migration and Law” 2012, no. 14 (opr. Agnieszka Narożniak)

195

Anne Staver, Free Movement and the Fragmentation of Family Reunification Rights (Swobodne przemieszczanie się a fragmentaryzacja prawa do łączenia rodzin), „European Journal of Migration and Law” 2013, no. 15 (opr. Agnieszka Narożniak)

196

Andrejs Vilks, Anatoly Krivinsh, Prevention of Corruption in Public Procurement: Importance of General Legal Principles (Zapobieganie korupcji w zamówieniach publicznych: znaczenie ogólnych zasad prawa), „Jurisprudence (Jurisprudencija)” 2013, iss. 20(1) (opr. Konrad Różowicz)

197

Miguel Blay, The Strategic Use of Public Procurement in Support of Innovation (Strategiczne wykorzystanie zamówień publicznych na rzecz wspierania innowacji), „European Procurement & Public Private Partnership Law Review” 2014, vol. 9, iss. 1 (opr. Konrad Różowicz)

198

V. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Status cudzoziemca w Polsce w świetle współczesnych wyzwań międzynarodowych”, Warszawa, 12 czerwca 2015 r. (opr. Agnieszka Narożniak, Marcin Princ)

201

Informacje o autorach

205

Informacje dla autorów

207