2015 Nr 2(10)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne (Krystyna Wojtczak)

 

I. ARTYKUŁY

ANDRZEJ BATOR, O adekwatności derywacyjnej koncepcji wykładni do badań nad interpretacją prawa Unii Europejskiej

11

ANDŻELIKA GODEK, On legal situations and the interpretation of European Union Law

35

TOMASZ BARANKIEWICZ, O pożytkach interpretacyjnych brytyjskiej filozofii analitycznej

57

JAROSŁAW MIKOŁAJEWICZ, On the maxim of clara non sunt interpretanda

77

HANNA PALUSZKIEWICZ, Judicial cognition in brief. The judicial scene after amendments to the Code of Criminal Procedure

91

AGNIESZKA CHODUŃ, Maciej Zieliński’s (derivative) concept of legal interpretation

111

II. KOMENTARZE, OPINIE, POLEMIKI

OLGIERD BOGUCKI, Opinie ekspertów a wykładnia funkcjonalna – uwagi w kontekście zasady iura novit curia

127

AGNIESZKA PYRZYŃSKA, Kilka uwag o wykładni prawa cywilnego

139

MICHAŁ BIAŁKOWSKI, The derivative concept of legal interpretation

153

MAŁGORZATA ŻBIKOWSKA, Wykorzystanie derywacyjnej koncepcji wykładni prawa przez Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. I KZP 26/12

165

III. Z ORZECZNICTWA

KALIKST NAGEL, Definicje legalne w procesie wykładni prawa. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 października 2011 r., sygn. II CSK 63/11

 

MAŁGORZATA SZYDA-BŁASZAK, W kwestii wiążącej wykładni prawa w wyroku Sądu Najwyższego z 12 lipca 2012 r., sygn. I CSK 5/12

 

KRZYSZTOF JANAS, Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 4 czerwca 2014 r., sygn. IV SA/Po 951/13

 

IV. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Przegląd polskich opracowań naukowych

Maria Kruk, Jan Wawrzyniak (red.), Transformacja ustrojowa w Polsce 1989–2009, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011 (opr. Paweł Kokot)

 

Tatiana Chauvin, Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014 (opr. Kalikst Nagel)

 

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Mark Dawson, How Does the European Court of Justice Reason? A Review Essay on the Legal Reasoning of the European Court of Justice (Jak rozumuje Europejski Trybunał Sprawiedliwości? Esej o prawnym rozumowaniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości), „European Law Journal” 2014, vol. 20, iss. 3 (opr. Agnieszka Narożniak)

 

Laverne Jacobs, From Rawls to Habermas: Toward A Theory of Grounded Impartiality in Canadian Administrative Law (Od Rawlsa do Habermasa: ku teorii uzasadnionej bezstronności w kanadyjskim prawie administracyjnym), „Osgoode Hall Law Journal” 2014, vol. 51, no. 2 (opr. Konrad Różowicz)

 

Victoria Nourse, Elementary Statutory Interpretation: Rethinking Legislative Intent and History (Podstawy wykładni prawa: rekonstrukcja intencji ustawodawcy oraz historii uchwalenia aktu normatywnego), „Boston College Law Review” 2014, vol. 55, iss. 5 (opr. Konrad Różowicz)

 

Paul Daly, Unreasonable Interpretations of Law (Nieracjonalna wykładnia prawa), „Supreme Court Law Review” 2014, no. 66 (opr. Lucyna Staniszewska)

 

V. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Pracowników Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 22–23 maja 2014 r. (opr. Anna Trela)

 

Sprawozdanie z XXI Zjazdu Katedr Teorii Prawa i Filozofii Prawa „Demokratyczne państwo prawa”, Augustów, 14–17 września 2014 r. (opr. Karolina Gmerek)

 

Informacje o autorach

 

Informacje dla autorów