2020 Nr 4(32)

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

 

Tadeusz Jasudowicz, Zagrożenie życia narodu jako przesłanka wstępna derogacji zobowiązań w dziedzinie praw człowieka

9

Paweł Borecki, Nieważność i wygaśnięcie konkordatu polskiego z 1993 r.

43

Małgorzata Muszalska, Spółki handlowe a znowelizowana ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – uwagi z praktyki notarialnej

63

Robert Talaga, Ograniczenia dopuszczalności złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocyprzed sądem administracyjnym

87

Waldemar Walczak, Korupcja naruszeniem konstytucyjnych wartości i praw obywateli

109

Paulina Jachimowicz-Jankowska, Zakład lecznictwa uzdrowiskowego. Część 1. Podstawowe pojęcia oraz prawne aspekty organizacji i działalności tego typu zakładów jako podmiotów leczniczych

151

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Przegląd polskich opracowań naukowych

 

Marcin Banasik, Administracyjnoprawne formy działań regulacyjnych niezależnych organów administracji publicznej,seria Monografie Prawnicze, Warszawa 2019 (opr. Paulina Jachimowicz-Jankowska)

201

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Mark Patrick Nevitt, On environmental law, climate change, & national security law (O prawie ochrony środowiska, zmianach klimatu i bezpieczeństwie narodowym), „Harvard Environmental Law Review” 2020, vol. 44, no. 2 (opr. Lucyna Staniszewska)

210

Luís Roberto Barroso, Technological revolution, democratic recession, and climate change: The limits of law in a changing world (Rewolucja technologiczna, demokratyczna recesja i zmiany klimatyczne: granice prawa w zmieniającym się świecie), „International Journal of Constitutional Law” 2020, vol. 18, iss. 2 (opr. Lucyna Staniszewska)

211

III. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „W kierunku nowego systemu organizowania publicznego transportu zbiorowego”, Poznań, 22 listopada 2019 r.(opr. AdrianMisiejko)

215

Recenzenci współpracujący z czasopismem w roku 2020

219

Artykuły i inne teksty opublikowane w roku 2020

221