2020 Nr 1(29)

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

 

MONIKA URBANIAK, Lex coronavirus. Włoskie prawo w walce z pandemią

9

PAWEŁ SANCEWICZ, Stosunek administracyjnoprawny w niemieckiej doktrynie prawa publicznego

27

JACEK STOCHEL, Odpowiedzialność za naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego przez siły pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych

49

DANUTA BINIASZ-CELKA, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako podstawowa forma realizacji zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

71

PAULINA JACHIMOWICZ-JANKOWSKA, Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

95

II. KOMENTARZE, OPINIE, POLEMIKI

 

PIOTR SZULC, Best practices in real estate cross-border transactions (Dobre praktyki w transgranicznych transakcjach dotyczących nieruchomości)

153

III. Z ORZECZNICTWA

 

PAWEŁ BORECKI, W sprawie pojęcia wyznaniowej żydowskiej osoby prawnej. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 9 lutego 2007 r., sygn. III CSK 411/06

163

AGATA LIZAK, Zakres przedmiotowy tzw. uchwały krajobrazowej. Uwagi na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 18 września 2018 r., sygn. II SA/Gd 328/18

181

IV. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Przegląd polskich opracowań naukowych

 

Rafał Stasikowski,Pluralizm administracji publicznej, seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019 (opr. Paulina Jachimowicz-Jankowska)

197

Przegląd zagranicznych opracowań naukowych

GOVERNANCE IV – Hallintaa ja yhteistyötä. Hallintotieteiden valintakoeteos 2019. Vaasan yliopisto ja Tampereen yliopisto (GOVERNANCE IV – kontrola i współpraca. Materiały do egzaminu wstępnego z administracji w 2019 roku), Kirsi Lehto, Niina Mäntylä, Ilari Karppi (eds), Vaasan yliopisto & Tampereen yliopisto, Vaasa–Tampere 2019 (opr. Karol Dąbrowski)

211

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Maria João Mimoso, Maria do Rosário Anjos, Administrative arbitration in public procurement: A look at Portuguese law (Arbitraż administracyjny w zamówieniach publicznych: rozwiązania portugalskie), „Juridical Tribune” („Tribuna Juridica”) vol. 9(1), March 2019 (opr. Konrad Różowicz)

212

Paola Solombrino, The in house providing as a self-organization model for the public administration (Zamówienia in-house jako element modelu samoorganizacji administracji publicznej), „The Juridical Current” („Le Courant Juridique”) vol. 79, December 2019 (opr. Konrad Różowicz)

214

V. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „100 lat Policji – historia, tradycja i teraźniejszość ”, Iwonicz, 13–14 czerwca 2019 r. (opr. Paulina Ura)

217