2021 Nr 2(34)

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

 

Krystyna Wojtczak, Tytuł profesora w postępowaniu przed Radą Doskonałości Naukowej

9

Paweł Gacek, Odmowa przyznania świadczenia motywacyjnego w sytuacji wszczęcia postępowania karnego przeciwko funkcjonariuszowi Policji

65

Piotr Szudejko, Kazus Alecka Bourne’a a konstytucyjne zasady ochrony życia i zdrowia

87

Patryk Roger Zabrocki, Wpływ współczesnych migracji terrorystycznych na bezpieczeństwo

107

Michał Sobol, Problematyka imperium Państwowej Inspekcji Pracy na przykładzie wystąpienia inspektora pracy

125

II. KOMENTARZE, OPNIE I POLEMIKI

 

Piotr Szulc, Critical comments to the bill on protection of the rights of purchasers of residential premises or single-family houses and on the Developer Guarantee Fund (Uwagi krytyczne do projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu ednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym)

145

III. RECENZJE

 

Paweł Chmielnicki, Dobrochna Minich, Gorzki smak kiełbasy wyborczej. Obietnice wyborcze  i ich realizacja ustawami w latach 2015–2016,  Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa

2019 (opr. Marcin Czechowski)

155

IV. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Przegląd polskich opracowań naukowych

 

Edyta Wasilewska, Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach medycznych o zadośćuczynienie, seria Metodyki Becka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020 (opr. Paulina Jachimowicz-Jankowska)

159

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Afrooz Kaviani Johnson, Julia Sloth-Nielsen, Child protection, safeguarding and the role of  the African Charter on the Rights and Welfare of the Child: Looking back and looking ahead (Ochrona i zabezpieczenie dziecka oraz rola Afrykańskiej Karty Praw i Dobrobytu Dziecka: spojrzenie wstecz i w przyszłość), „African Human Rights Law Journal” 2020,     vol. 20, no. 2 (opr. Anna Dąbrowska)

170

Ivana Kudláčková, Kybernetická zbraň: Přístupy k její definici (Broń cybernetyczna. Próba definicji), „Revue pro právo a technologie” 2020, č. 21 (opr. Karol Dąbrowski)

172

V. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Cywilistów „Problemy pogranicza prawa cywilnego”, Poznań, 27 listopada 2020 r. (opr. Rafał Szczepaniak)

175

VI. IN MEMORIAM

Wspomnienie o Profesor doktor habilitowanej Aureli Nowickiej (Katarzyna  Klafkowska-Waśniowska, Krystyna Wojtczak)

193