2021 Nr 4(36)

SPIS TREŚCI

I. ARTYKUŁY

 

Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak, Krajowe bezzwrotne źródła finansowania instytucji kultury – za mało i jednocześnie zbyt wiele?

9

Paweł Malec-Lewandowski, Kompetencje organów Sejmu i Senatu związane z ochroną powagi izb

33

Paweł Sancewicz, Przestrzeń obowiązywania aktów prawa miejscowego po nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

59

Piotr Szudejko, Paulina Jachimowicz-Jankowska, Regulacje prawne w zakresie szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 – problemy wybrane

79

Sofya Chashchina, Współczesne tendencje w obszarze ochrony konsumentów na rynku usług finansowych z uwzględnieniem regulacji instytucji ochrony konsumentów: Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

109

II. KOMENTARZE, OPINIE I POLEMIKI

 

Filip Pańczyk, Rozważania nad dopuszczalnością pełnienia funkcji sołtysa przez duchownego Kościoła Katolickiego

129

III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Przegląd polskich opracowań naukowych

 

Maciej Kruś, Akt transnarodowy w systemie europejskich aktów administracyjnych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021 (opr. Paulina Jachimowicz-Jankowska)

145

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Amanda Pescovitz, Rights Lost in Translation: International Human Rights Law and the States Obligations to Immigrant Language Populations, (Prawa zgubione w tłumaczeniu: międzynarodowe prawo ochrony praw człowieka a obowiązki państw wobec imigranckich mniejszości językowych), „George Washington International Law Review”, 2020, vol. 52, no. 3 (opr. Agnieszka Narożniak)

159

Matthiew Ormsbee, The Fifth Instrument of National Power: How Mass Migrations Impact National Security (Piąty instrument potęgi narodowej: jak masowe migracje wpływają na bezpieczeństwo narodowe), „Creighton Law Review”, 2021, vol. 54, no. 3 (opr. Agnieszka Narożniak)

160

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z VI Konferencji Szkoleniowej i IX Poznańskiego Salonu Mediacji „Rola sądu w mediacji”, Poznań, 4 listopada 2021 r. (opr. Joanna Mucha)

163

Recenzenci współpracujący z czasopismem w roku 2021

167

Artykuły i inne teksty opublikowane w roku 2021

169