2014 Nr 3(7)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne (Krystyna Wojtczak)

9

I. ARTYKUŁY

BOGUSLAW BANASZAK, Konstytucyjne ujęcie prawa dostępu do informacji o działalności władz publicznych

11

KRYSTYNA WOJTCZAK, O stopniach naukowych i veniam legendi w II Rzeczypospolitej (Część I)

31

VERONIKA KUDROVÁ, Legal aspects of education quality assurance and its external evaluation in the higher education institutions of the Czech Republic. The role of the Accreditation Commission

67

GUY SIAT, The reform of the State in France: disappointed ambitions of the regional and local authorities

95

ANNA SZALKIEWICZ, Administracyjne prawo karne – realna koncepcja czy złudna wizja?

115

KAMIL KLEPACKI, Uprawnienia Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie prawa do ochrony zdrowia na przykładzie wybranych wystąpień generalnych w latach 2011–2013

133

II. KOMENTARZE, OPINIE, POLEMIKI

ROBERT SUWAJ, Polemika z wybranymi tezami wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 września 2010 r., sygn. II GSK 965/10

161

III. Z ORZECZNICTWA

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 r., sygn. SK 6/2012 (Lucyna Staniszewska)

171

IV. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Przegląd polskich opracowań naukowych

Jakub Pokrzywniak, Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej oraz obowiązek jej zawarcia, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013 (opr. Anna Trela)

189

Ewa Szewczyk, Marek Szewczyk, Generalny akt administracyjny, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014 (opr. Marcin Princ)

190

Monika Urbaniak, Aspekty publicznoprawne organizacji i finansowania ochrony zdrowia w Republice Włoskiej, Wydawnictwo TNOIK, Toruń 2014 (opr. Anna Trela)

191

Przegląd zagranicznych opracowań naukowych

Pavel Salák, Nejen pro válečný konflikt (Právní regulace nebojové činnosti armády v 18.–20. století) (Nie tylko do celów zbrojnych. Regulacja prawna nie- bojowych zadań armii od XVIII do XX w.), Masarykova univerzita, Brno 2013 (opr. Jakub Kruczek)

192

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Bridget C.E. Dooling, Legal Issues in E-Rulemaking (Zagadnienia prawne w e-sta- nowieniu prawa), „Administrative Law Review” 2011, vol. 63, iss. 4 (opr. Lucyna Staniszewska)

194

Reeve T. Bull, Making the Administrative State „Safe for Democracy”: A Theoretical and Practical Analysis of Citizen Participation in Agency Decisionmaking (Działalność państwa na rzecz „Ochrony demokracji”: teoretyczna i praktyczna analiza partycypacji obywateli w podejmowaniu decyzji publicznych), „Administrative Law Review” 2013, vol. 65, no. 3 (opr. Lucyna Staniszewska)

195

Aylwin Pillai, David Heptinstall, Twenty Years of the Habitats Directive: A Case Study on Species Reintroduction, Protection and Management (Dwadzieścia lat dyrektywy siedliskowej: studium przypadku reintrodukcji, ochrony i zarządzania gatunkiem), „Environmental Law Review” 2013, vol. 15, no. 1 (opr. Agnieszka Narożniak)

196

Demola Okeowo, Examining the Link: Climate Change, Environmental Degradation and Migration (Badanie związku: zmiany klimatyczne, degradacja środowiska i migracje), „Environmental Law Review” 2013, vol. 15, no. 4 (opr. Agnieszka Narożniak)

197

V. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z XXIII Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego „Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej”, Szczecin–Berlin, 21–24 września 2014 r. (opr. Maciej Kruś, Marcin Princ)

199

Informacje o autorach

203

Informacje dla autorów

205