2014 Nr 1(5)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne (Krystyna Wojtczak)

13

I. ARTYKUŁY

LUCA MEZZETTI, Human rights in Italy in the rulings of the Supreme Court, the Constitutional Court and Supranational Courts (Part II)

15

KRYSTYNA WOJTCZAK, Prawne determinanty procesu kształcenia w szkołach wyższych w latach 1920–1990 (Część II)

45

MARIA GRZYMISŁAWSKA-CYBULSKA, Ustawowe determinanty działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

89

ALEKSANDER JAKUBOWSKI, Prawo do nauki (art. 2 Protokołu nr 1 do Konwencji) a numerus clausus w szkolnictwie wyższym – uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2 kwietnia 2013 r. w sprawie Tarantino i inni przeciwko Włochom

107

ŁUKASZ CISZEWSKI, Zasady weryfikacji i zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – zarys problematyki

127

ALEKSANDRA KLUCZEWSKA-RUPKA, Zasada pewności prawa w działaniu administracji Unii Europejskiej oraz jako zasada ogólna prawa Unii Europejskiej

159

II. Z ORZECZNICTWA

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 listopada 2013 r., sygn. II GSK 990/13 (glosa krytyczna) (Sebastian Gajewski)

183

III. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Przegląd polskich opracowań naukowych

Karol Kiczka, Krajowy organ administracji publicznej w prawie unijnym, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2013 (opr. Anna Trela)

193

Justyn Piskorski, Legitymizacja prawa karnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2013 (opr. Anna Trela)

194

Przegląd zagranicznych opracowań naukowych

Jenny S. Martinez, The Slave Trade and the Origins of International Human Rights Law (Handel niewolnikami a początki międzynarodowego prawa praw człowieka), Oxford University Press, Oxford 2012 (opr. Przemysław Wojtczak)

195

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Victor Bucheli, Adriana Díaz, Juan Pablo Calderón, Pablo Lemoine, Juan Alejandro Valdivia, José Luis Villaveces, Roberto Zarama, Growth of Scientific Production in Colombian Universities: An Intellectual Capital-based Approach (Wzrost produkcji naukowej w kolumbijskich szkołach wyższych: podejście bazujące na kapitale intelektualnym), “Scientometrics” 2012, vol. 91, no. 2 (opr. Monika Kotowska-Lewińska)

202

R. Richard Geddes, Benjamin L. Wagner, Why do U.S. States Adopt Public-private Partnership Enabling Legislation? (Dlaczego poszczególne stany USA wprowadzają legislacje umożliwiające realizację inwestycji w formule PPP?), “Journal of Urban Economics” 2013, vol. 78, November (opr. Monika Kotowska-Lewińska)

204

Charles Froger, La sanction fiscale dans les jurisprudences constitutionnelle et européenne (Sankcje podatkowe w orzecznictwie konstytucyjnym oraz w orzecznictwie europejskim), “Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger” 2013, N° 4, Juillet – Août (opr. Lucyna Staniszewska)

205

Timothy K. Kuhner, The Democracy to Which We are Entitled: Human Rights and the Problem of Money in Politics (Demokracja, do jakiej mamy prawo: prawa człowieka i problem pieniędzy w polityce), “Harvard Human Rights Journal” vol. 26, 2013, no. 1 (opr. Agnieszka Narożniak)

206

Rémi Pellet, L’enseignement des finances publiques à l’Université. Bilan et propositions de réformes au Conseil national du Droit (Nauczanie finansów publicznych na uniwersytecie. Ocena i propozycje reform Krajowej Rady Prawa), “Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger” 2013, N° 4, Juillet – Août (opr. Lucyna Staniszewska)

207

John Vervaele, The Application of the EU Charter of Fundamental Rights (CFR) and Its «Ne bis in idem» Principle in the Member States of the EU (Stosowanie Karty Praw Podstawowych UE i wyrażonej w niej zasady ne bis in idem w państwach członkowskich UE), “Review of European Administrative Law” vol. 6, 2013, no. 1 (opr. Agnieszka Narożniak)

207

IV. RECENZJE

Anna Krawiec, Autokontrola decyzji administracyjnej, Seria Monografie Wydziału Prawa i Administracji UJ, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, ss. 170, ISBN 978-83-233-3291-6 (recenzja Agnieszka Skóra)

209

V. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z II Wydziałowej Konferencji Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, „Województwo – region – regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej”, Wrocław, 21–22 listopada 2013 r. (opr. Dominika Cendrowicz)

213

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej, „Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski”, Rynia k. Nieporętu, 3–4 grudnia 2013 r. (opr. Michał Ura)

217

Informacje o autorach

221

Informacje dla autorów

223