2014 Nr 4(8)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne (Krystyna Wojtczak)

9

I. ARTYKUŁY

KRYSTYNA WOJTCZAK, O stopniach naukowych i veniam legendi w II Rzeczypospolitej (Część II)

11

LUIZ GUILHERME ARCARO CONCI, The evolution of the Inter-American System for the Protection of Human Rights and the doctrine of conventionality control

33

PAWEŁ BORECKI, Prawodawstwo wyznaniowe z okresu II Rzeczypospolitej we współczesnym polskim systemie prawnym

61

MARIA GRZYMISŁAWSKA-CYBULSKA, MARCIN CYBULSKI, Prawo do decydowania o zakresie i zasięgu informacji udostępnianych innym osobom na temat swojego życia w kontekście Big Data

83

PAULINA JANKOWSKA, Administracyjnoprawne ograniczenia w strefach ochrony uzdrowiskowej

103

KONRAD RÓŻOWICZ, Charakterystyka środków ochrony prawnej przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

129

II. KOMENTARZE, OPINIE, POLEMIKI

SEBASTIAN GAJEWSKI, Petycja, skarga, wniosek. Uwagi na marginesie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

157

III. Z ORZECZNICTWA

Report on the Judgment of the International Court of Justice of 27 January 2014 in the case concerning the Maritime Dispute (Peru v. Chile) (Alejandro Matsuno Remigio, Victor Saco)

169

IV. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Przegląd polskich opracowań naukowych

Dorota Pudzianowska, Obywatelstwo w procesie zmian, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013 (opr. Marcin Princ)

193

Aleksandra Wilk, Akt urodzenia, LexisNexis, Warszawa 2014 (opr. Paulina Jankowska)

195

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Sébastien Marmin, Du respect du contradictoire dans le cadre de la procédure de contrôle et de sanctions administratifs des installations classées (Poszanowanie kontradyktoryjności w procedurze kontroli a sankcje administracyjne), „Études et observations des risques” 2013, N° 1 (opr. Lucyna Staniszewska)

196

Nicolas Bouclet, Le droit de l’Union européenne face à la pollution atmosphérique d’origine industrielle. Quel bilan? Quelles perspectives? (Prawo Unii Europejskiej w obliczu zanieczyszczenia powietrza ze źródeł przemysłowych. Jaki jest bilans? Jakie są perspektywy?), „Études et observations des risques” 2013, N° 2 (opr. Lucyna Staniszewska)

198

Eleonóra Marišová, Tomáš Malatinec, Lucia Grešová, The Europeanization of the Slovak Administrative Law and Current State Administration Reform in the Agriculture, Forestry and Land Sector (Europeizacja słowackiego prawa administracyjnego i obecna reforma administracji państwowej w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami), „Ágrarne právo EÚ” 2013, no. 2 (opr. Agnieszka Narożniak)

199

Vasily Erokhin, WTO Agreement on Agriculture and Its Implication on Rural Development Policies in Russia (Porozumienie WTO w sprawie rolnictwa i jego wpływ na politykę rozwoju obszarów wiejskich w Rosji), „Ágrarne právo EÚ” 2014, no. 1 (opr. Agnieszka Narożniak)

200

V. RECENZJE

Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak, Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013 (recenzja Krystyna Wojtczak)

203

VI. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Edukacja prawnicza we współczesnej Europie”, Zielona Góra, 30 września – 2 października 2014 r. (opr. Anna Feja-Paszkiewicz, Justyna Węgrzyn)

207

VII. IN MEMORIAM

Wspomnienie o Profesorze zwyczajnym doktorze habilitowanym Michale Aleksandrze Waligórskim (Krystyna Wojtczak)

213

Informacje o autorach

217

Recenzenci współpracujący z czasopismem w 2014 roku

219

Artykuły i inne teksty opublikowane w latach 2013–2014

221

Informacje dla autorów

231