2014 Nr 2(6)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne (Krystyna Wojtczak)

13

I. ARTYKUŁY

ERYK KOSIŃSKI, Przepisy techniczne w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/34/WE. Prawne aspekty braku notyfikacji

15

RAFAŁ SZCZEPANIAK, Ład korporacyjny w gminach

41

JĘDRZEJ BUJNY, ANNA KUDRA, Utrzymanie dróg w okresie zimowym – problematyka prawna zakresu obowiązków i odpowiedzialności zarządcy drogi publicznej

67

ANNA TRELA, Przesłanki udzielenia koncesji w ustawie Prawo energetyczne a koncepcja swobody prognozowania w procesie podejmowania decyzji koncesyjnej

101

IZABELA DZIEWULSKA-GAJ, Spojrzenie na zasadę określoności w kontekście jej źródeł

131

AGNIESZKA NAROŻNIAK, Zobowiązanie cudzoziemca do powrotu – nowa jakość w polskim prawie o cudzoziemcach? Refleksje o wdrożeniu dyrektywy powrotowej

155

II. KOMENTARZE, OPINIE, POLEMIKI

SEBASTIAN GAJEWSKI, Krąg stron postępowania w sprawie powołania notariusza i wyznaczenia siedziby jego kancelarii

189

III. Z ORZECZNICTWA

Glosa do Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 2013 r., I OPS 12/13 (Anna Trela)

201

IV. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Przegląd polskich opracowań naukowych

Maria Grzymisławska-Cybulska, Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element realizacji prawa do sądu, Seria Monografie Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013 (opr. Anna Trela)

221

Anna Musiała, Porozumienie zbiorowe jako źródło prawa pracy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013 (opr. Anna Trela)

222

Przegląd zagranicznych opracowań naukowych

Hannah Tonkin, State Control over Private Military and Security Companies in Armed Conflict (Kontrola państwa nad prywatnymi firmami wojskowymi i bezpieczeństwa w konflikcie zbrojnym), Cambridge University Press, Cambridge 2013 (opr. Przemysław Wojtczak)

223

Przegląd wybranych czasopism zagranicznych

Gregory D. Jones, Electronic Rulemaking in the New Age of Openness: Proposing a Voluntary Two-Tier Registration System for Regulations.gov (Stanowienie prawa drogą elektroniczną w nowej erze otwartości: propozycja dobrowolnego dwustopniowego systemu rejestracji Regulations.gov), „Administrative Law Review” 2010, vol. 62, no. 4 (opr. Lucyna Staniszewska)

230

Scott Rempell, The Board of Immigration Appeals’ Standard of Review: An Argument for Regulatory Reform (Standardy rozpatrywania odwołań w sprawach imigracyjnych: argumenty na rzecz reform prawa imigracyjnego), „Administrative Law Review” 2011, vol. 63, no. 2 (opr. Lucyna Staniszewska)

230

Markus Krajewski, Schadenersatz wegen Verletzungen des Gewaltverbots als ius post bellum am Beispiel der Eritrea-Ethiopia Claims Commission (Odszkodowanie za naruszenia zakazu użycia siły jako ius post bellum na przykładzie Erytrejsko-Etiopskiej Komisji ds. Roszczeń), „Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht” 2012, Bd. 72, Heft 1 (opr. Przemysław Wojtczak)

231

Dominic McGoldrick, Developments in the Right to be Forgotten (Rozwój prawa do bycia zapomnianym), „Human Rights Law Review” 2013, vol. 13, no. 4 (opr. Agnieszka Narożniak)

232

Piet Hein van Kempen, Four Concepts of Security – A Human Rights Perspective (Cztery koncepcje bezpieczeństwa z perspektywy praw człowieka), „Human Rights Law Review” 2013, vol. 13, no. 1 (opr. Agnieszka Narożniak)

233

Anja Seibert-Fohr, Die völkerrechtliche Verantwortung des Staats für das Handeln von Privaten: Bedarf nach Neuorientierung? (Prawnomiędzynarodowa odpowiedzialność państwa za działanie podmiotów prywatno-prawnych: potrzeba reorientacji?), „Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht” 2013, Bd. 73, Heft 1 (opr. Przemysław Wojtczak)

235

V. RECENZJE

Karol Kiczka, Krajowy organ administracji publicznej w prawie unijnym, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2013 (recenzja Eryk Kosiński)

239

VI. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym”, Poznań, 2 kwietnia 2014 r. (opr. Aleksander Jakubowski)

245

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dekada zmian. Unia Europejska 2004–2014. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość integracji”, Poznań, 7 kwietnia 2014 r. (opr. Jakub Kruczek)

249

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne”, Poznań, 9–10 kwietnia 2014 r. (opr. Ewelina Kowalska-Benasiewicz)

254

Informacje o autorach

257

Informacje dla autorów

259